ul. Świerczewo 8

Maluch+

 

Żłobek jest dofinansowany z Programu "Maluch+", który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Ramowy rozkład dnia:

7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe, dowolne

9.00 - 9.20 Śniadanie

9.20 - 9.40 Zabiegi higieniczne

9.40 - 10.50 Zajęcia tematyczne lub zabawa na dworze

11.00 - 11.20 Zupa

11.20 - 14.00 Odpoczynek, wyciszenie

14.00 - 14.15 II danie

14.20 - 15.20 Czytanie bajek

15.00 - 15.15 Podwieczorek

15.15 - 16.30 Wydawanie dzieci - swobodne zabawy

16.30 - Zamknięcie placówki

 

Rekrutacja

Przyjmowanie dziecka do żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:

Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka" i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie.

1. Wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka rejestrowane są w księdze dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami /prawnymi opiekunami a dyrektorem żłobka.

3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, spełniające łącznie następujące warunki:

1) są zdrowe,

2) są w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat,

3) których rodzice są mieszkańcami Przasnysza i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) uczą się,

b) pracują zawodowo,

c) są inwalidami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

6. W pierwszej kolejności przyjmowane będą do żłobka dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

7. Zgodnie z ustawą, na wniosek rodziców, do żłobka może zastać przyjęte dziecko 4 letnie jeśli utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

8. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami żłobek może sprawować opiekę nad dziećmi spoza terenu miasta Przasnysz.

9. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 5 i 6. oraz:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu;

2) oświadczenie o wychowywaniu co najmniej trojga dzieci - rodziny wielodzietne;

3) w przypadku niepełnosprawności dziecka, niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawności rodzeństwa - stwierdzone niepełnosprawności w rodzinie potwierdzane są orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

4) osoby samotnie wychowującego dziecko potwierdzające samotne wychowanie jednym z dokumentów:

a) oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,

b) wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

c) zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

5) objęcie dziecka pieczą zastępczą- wymagany jest dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą - w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców dziecka:

a) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

b) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między organem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą;

10. Dyrektor żłobka może prosić od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu oraz wskazuje termin dostarczenia wymaganych potwierdzeń.

11. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwróci się dyrektor żłobka jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 


 

1. Dokonanie kwalifikacji dzieci do pobytu w żłobku na wolne miejsca nastąpi według spełnienia największej liczby kryteriów:

 

Kryteria wynikające ze Statutu Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

1)

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub uczących się

20pkt

2)

Dziecko rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

15pkt

3)

Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

10pkt

4)

Dziecko rodzica/prawnego opiekuna wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

10pkt

5)

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej)

20pkt

6)

Rodzeństwo dziecka uczęszczające do Miejskiego Przedszkola w Przasnyszu

10pkt

 

2. W przypadku, kiedy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, dyrektor żłobka weźmie pod uwagę zbliżony wiek tworzonej grupy oraz rozwój psychofizyczny dzieci.

3. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających te same kryteria nadal będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc, o przyjęciu dziecka zadecyduje kolejność zgłoszeń.