ul. Lipowa 8

Żłobek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 pn. "Miejski Żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" NR: RPMA.08.03.01-14-9611/17

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby matek powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie o 15 liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Miejskim w Przasnyszu, skutkującą powrotem do pracy 13 kobiet do 31.12.2019 r.

Beneficjentem Projektu(wnioskodawcą) jest Miasto Przasnysz.

Całkowita wartość Projektu wynosi 400 608,75 zł.

Wartość dofinansowania z EFS wynosi 320 487,00 zł

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

 

Ramowy plan dnia

7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe, dowolne

9.00 - 9.20 Śniadanie

9.20 - 9.40 Zabiegi higieniczne

9.40 - 10.50 Zajęcia tematyczne lub zabawa na dworze

11.00 - 11.20 Zupa

11.20 - 14.00 Odpoczynek, wyciszenie

14.00 - 14.15 II danie

14.20 - 15.20 Czytanie bajek

15.00 - 15.15 Podwieczorek

15.15 - 16.30 Wydawanie dzieci - swobodne zabawy

16.30 - Zamknięcie placówki

 

Rekrutacja

 

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie są kobiety, których dzieci zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą korzystać z opieki żłobkowej i zgłosiły chęć udziału w Projekcie w roku szkolnym 2018/2019 i które spełniają następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie Miasta Przasnysz w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

2) przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

3) dostarczą komplet wymaganych dokumentów w tym zaświadczenie o zatrudnieniu. Priorytetowo będą przyjmowane kobiety pozostające bez pracy powyżej 3 lat (10 pkt), 2-3 lata (5 pkt), 1-2 lata (3 pkt), poniżej roku (1 pkt) oraz kobiety niepełnosprawne lub posiadające niepełnosprawnego członka rodziny (na podstawie przedstawionego orzeczenia) + (15 pkt), kobiety o niskim dochodzie + (10 pkt) kryteria premiujące.

1. Przy spełnieniu powyższych kryteriów formalnych decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Rekrutacja dla dzieci będzie się odbywać do wyczerpania puli 15 miejsc opieki żłobkowej utworzonych w ramach Projektu.

3. Zgłoszenia do udziału w Projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez matkę/opiekunkę prawną dziecka "Formularza zgłoszeniowego do projektu" wraz z załącznikami:

1) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

2) Wymagane oświadczenia uczestniczki Projektu,

3) Kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy),

4) Oświadczenie matki/opiekunki prawnej dziecka o ich zatrudnieniu (jeśli dotyczy),

5) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające statut osoby bezrobotnej,

6) Oświadczenie o zatrudnieniu i przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,

7) Kserokopia aktu urodzenia dziecka,

8) Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestniczki projektu lub członka jej rodziny.

Matka/Opiekunka prawna oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone.

Matka/Opiekunka prawna jest świadoma odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.