O nas

Żłobek Miejski w Przasnyszu powstał na mocy Uchwały NR XLVIII/379/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz nadania mu statutu. Opieka w placówce jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

Misją Żłobka Miejskiego w Przasnyszu jest:

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4. Wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

5. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.

 

Żłobek również gwarantuje przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

 

Plan roczny Żłobka Miejskiego w Przasnyszu 

Ogólne cele zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych

Cele opiekuńczo- wychowawcze:

1. Zapewnienie dziecku miłości i poczucia bezpieczeństwa poprzez stworzenie mu warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych

2. Współdziałanie z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze wobec dziecka

3. Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych dziecka

4. Kształtowanie u dziecka czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

5. Kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych, wdrażanie go do reguł współżycia w grupie

6. Kształtowanie postawy prozdrowotnej (właściwe odżywianie, sprawność fizyczna) i proekologicznej

7. Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,

8. Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

9. Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

10. Rozwijaniu wrażliwości moralnej,

11. Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

12. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

13. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

14. Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

Cele edukacyjne

1. Wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i poszerzanie zasobu słów, pojęć

2. Kształtowanie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

3. Wspieranie w rozwoju intelektualnym dziecka poprzez edukację matematyczną i rozumienie otaczającego je świata

4. Wychowanie dziecka przez sztukę: dziecko tworzy różne formy plastyczne, uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, dziecko widzem i aktorem

5. Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej u dziecka poprzez ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- wnioski i propozycje opiekunów grup,

- diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,- oczekiwania rodziców wobec żłobka,

- ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

 

ZADANIE

SPOSóB REALIZACJI

CEL

TERMIN

Adaptacja dziecka w żłobku

- Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.

- Założenie kart obserwacji dziecka.

- Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.

- topniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.

- óżnorodne zabawy integracyjne z

dziećmi.

Poznanie dzieci oraz ich

środowiska

Zaklimatyzowanie się dziecka

w żłobku.

Wrzesień 

Współpraca z rodzicami

- Zebrania z rodzicami - organizacyjne zebranie

z dyrektorem oraz opiekunkami, zapoznanie,

przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.

- szczegółowe zebranie z opiekunami - omówienie spraw bieżących.

- indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z

rodzicami podczas wydawania dzieci

Poznanie dzieci oraz ich

środowiska.

Poznanie oczekiwań rodziców.

Zachęcenie do czynnej

współpracy rodziców z Żłobkiem

oraz jego pracownikami.

Nawiązanie partnerskich

stosunków z rodzinami dzieci

uczęszczającymi do żłobka.

Wrzesień 

 

Cały rok

Rozwój społeczny

- Nawiązywanie kontaktu

werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.

- Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

- Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

- Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.

- tworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.

- kształtowanie nawyków kulturalno - grzecznościowych

Uspołecznienie dzieci.

Zachęcenie do nawiązywania

kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok

Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalenie nawyków higienicznych

- nbsp; Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków

- Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania

posiłków oraz napojów.

- Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników

lub sedesów.

- Zachęcanie

do sygnalizowania swoich potrzeb

fizjologicznych.

- Próby samodzielnego ubierania się.

- Wyrabianie nawyku mycia rączek.

Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Cały rok

Kształtowanie sprawności fizycznej

- Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.

- Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.

- Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.

- Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo - naśladowczych.

- Codzienna poranna gimnastyka.

- Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.

- Ćwiczenia relaksacyjne.

- Zawody sportowe.

Rozwój dużej motoryki u dzieci.

Zachęcenie do aktywnego

spędzania czasu w żłobku.

Rozwijanie świadomości

zdrowotnej.

Cały rok

Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

- Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów

- Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)

- Śpiewanie kołysanek przed snem.

- Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.

- Zajęcia rytmiczne

- Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie

- Marsz w rytm muzyki.

- Zajęcia z instrumentami muzycznymi.

Uwrażliwienie oraz

umuzykalnienie dzieci.

Kształtowanie wrażliwości

ruchowo - umuzykalniającej.

Cały rok

Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

- Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.

- Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.

- Zabawy dowolne z książkami.

- Zapoznawanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki

oraz prezentacja książeczek różnego rodzaju

Zachęcanie dzieci oraz rodziców do częstego obcowania z książką.

Cały rok

Rozwijanie mowy i myślenia

- Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze

wykonywane w grupach.

- Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

- Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.

- Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego

komunikowania się.

- Nauka prostych wierszyków i piosenek

Usprawnianie narządów

Artykulacyjnych.

Kształtowanie mowy dzieci.

Cały rok

Rozwijanie sensomotoryki

- Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie,

dopasowywanie.

- Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji

przestrzennych.

- Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

Kształtowanie koordynacji

wzrokowo - ruchowej.

Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok

Uroczystości i imprezy okolicznościowe

Dziś są moje urodzinki

Powitanie Jesieni - Dzień Pomarańczowy

Dzień Chłopaka

Dzień czystych rączek

Pasowanie na starszego Żłobkowicza

Międzynarodowy Pluszowego Misia

Spotkanie z Mikołajem

Powitanie Zimy - Dzień Biały

Spotkanie opłatkowe

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Walentynki - Dzień Czerwony

Dzień Kobiet

Powitanie Wiosny - Dzień Zielony

Śniadanie Wielkanocne

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Kocham Cię Polsko

Dzień Strażaka

Dzień Rodziny

Powitanie Lata - Dzień Żółty

Pożegnanie Starszaków

Stworzenie okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej.

Umożliwienie dzieciom ukazania swoich umiejętności, zdolności i talentów. Stworzenie sytuacji, aby dziecko znalazło dla siebie taki obszar działania, w którym czuje się mocne, pewne.

Cały rok

 

Wrzesień 

Wrzesień 

Wrzesień

Październik

 

Październik

 

Październik

 

Grudzień 

 

Grudzień 

Grudzień 

Styczeń 

 

Luty 

Luty 

 

Marzec 

Marzec 

 

Kwiecień 

 

Kwiecień 

Maj 

Maj 

 

Czerwiec 

 

Czerwiec 

 

 

Metody pracy

Podczas zajęć edukacyjnych bazujemy na elementach następujących metod pracy z dziećmi:
- RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
Główną ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka oraz terapii zaburzeń rozwoju. Podstawowe założenia tej metody, to: rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Ma to na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych poprzez: dotyk i ruch oraz wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne.
- EKSPRESJI RUCHOWEJ C. ORFFA
Metoda pozwala na rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz kulturą słowa. Nawiązuje do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń i muzyki. Charakterystyczną cechą metody jest powiązanie muzyki z ruchem.
- WIELOZMYSŁOWEGO ODDZIAŁYWANIA NA JEDNOSTKĘ
Dowiedziono, że każdy człowiek lepiej przyswaja nową wiedzę o świecie, jeśli zostaje ona przekazana w sposób wykorzystujący naraz jak największą ilość zmysłów. Dzięki temu dzieci mają możliwość całościowego poznania świata, wykorzystując, zdobyte na zajęciach, wielozmysłowe doświadczania.
- PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA
Metoda polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnego rodzaju pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej.
- DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ
To metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się.
- MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI
Twórczynią metody malowania palcami jest pedagog R.F.Show.
Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwolnienie się od zahamowań, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej. Metoda ta oprócz cennych walorów terapeutycznych, ma również wartości diagnostyczne. Pozwala również na dowolną ekspresję twórczą.