Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobekprzasnysz.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski w Przasnyszu

ul. Świerczewo 8

06-300 Przasnyszu
Tel: 29 7510450
e-mail: 

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.


Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępnościadministratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • Ułatwienia na stronie internetowej: 

 

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu


Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Gerwatowska
e-mail: 
Telefon: 29 751 04 50

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku żłobka przy ulicy Świerczewo 8 prowadzi główne wejście - schody wraz z podjazdem dla wózków; do budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 8 prowadzą schody , jest również winda dla osób niepełnosprawnych.
Przed drzwiami , po prawej stronie znajduje się dzwonek, zaś w pierwszym korytarzu jest umieszczony domofon.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor Żłobka
Budynki są jednopiętrowe, nie posiadają wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiadają korytarze oraz schody. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.